De 7 STREI!Punten Strategie

Aandachtsgebieden voor structurele ontwikkeling van Suriname

Op deze pagina vindt u onze 7 kernpunten waar wij ons op zullen concentreren bij regeerverantwoordelijkheid. Uiteraard zijn er veel meer uitdagingen waarmee Suriname te maken heeft, dan wat in deze 7 bovengenoemde punten verwerkt is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een uitgewerkt milieubeleid (moderne afvalverwerking, vuilstort- sanering en preventie, riolering, hoe om te gaan met mijnbouw), een sociaal vangnet (sociale uitkeringen, kinderbijslag, pensioenen, loonsverhogingen), het buitenlands beleid, grondrechten en grondbeleid, verregaande decentralisatie, immigratie etc. Deze punten zijn in het STREI! vizier, en zullen naarmate herstel van de economie worden aangepakt. Door te bezuinigingen op overheidsuitgaven en per direct inkomsten te generen voor het land (b.v. belastinghervormingen, hervorming ambtenarenapparaat, rationalisering aantal ministeries, productieverhoging en corruptiebestrijding) kan er meer betekenis worden gegeven aan overige prioriteiten en de uitvoering daarvan.

STREI!Punt 1: Onderwijs en Sport

STREI! wilt sport en cultuur samenvoegen en stimuleren dat:

 • De sport prestaties naar een internationaal worden gebracht.
 • Een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd.
 • Het onderwijsplan aanpassen en tegelijkertijd richten op normen en waarden in een gedragscode.

Voorstel verdienmodel:

 • Opzetten van sportscholen.
 • Sporttraining combineren met naschoolse-opvang.
 • Combi-pakketten aanbieden van trainingen, huiswerkbegeleiding en voeding.

Werkgelegenheid:

 • Inzet van leerkrachten (in opleiding)
 • Stageplaatsen bieden aan Surinaamse studenten
 • Horecapersoneel

STREI!Punt 2: Gezondheidszorg

STREI! wilt meer geld in de begroting opnemen voor gezondheidszorg en bereiken dat:

 • Arbeidsomstandigheden worden verbeterd door salarisverhogingen en verbeterde apparatuur en materiaal.
 • Stimuleren dat ziekenhuistarieven op termijn gelijk worden gebracht met internationale normen die op dit gebied gelden. Hierdoor kunnen de ziekenhuizen overgaan naar een zelfstandiger bestuur.
 • In het bijzonder het Marwina ziekenhuis flink uitbreiden om de aanstaande migratie door de verwachte economische verbetering in dit district aan te kunnen.
 • Wanica-ziekenhuis opwaarderen van een regionale gezondheidspolikliniek naar een volwaardig ziekenhuis.

Verdienmodel:

 • Beperken van ziekenhuisopnames
 • Zoveel mogelijk gebruikmaken van poliklinische behandelingen
 • Betere afspraken met verzekeraars

Werkgelegenheid:

 • Gratis stage plaats aan Surinaamse studenten
 • Buitenlandse studenten tegen betaling van een opleidingsplaats aannemen.

STREI!Punt 3: Huisvesting

STREI! wilt met een nieuw huisvestingsplan bereiken dat:

 • Extra geld gaat naar SOZAVO
 • ROGB wordt losgekoppeld van de politiek en hiermee een einde maken aan de bureaucratie, corruptie m.b.t. het grondprobleem in Suriname.
 • Wettelijk vastleggen dat vooral sociaal zwakkeren in aanmerking komen voor grond en voor startende ondernemers.
 • Een nieuw Grondinstituut oprichten.
 • Voor speciale groepen (studenten, sociaal zwakkeren en bijzondere gevallen etc.) voorzieningen ontwikkelen voor leningen en hypotheken, die op basis van urgentie worden toegepast.
 • Samenwerkingsverbanden aangaan met projectontwikkelaars en het stimuleren van woningbouwverenigingen, met als doel betaalbare woningen De regering alleen een faciliterende en controlerende rol hierin laten vervullen.

Verdienmodel:

 • Grond wordt niet weggegeven aan Surinamers, maar verkocht tegen een redelijke prijs in SRD
 • Grond verkocht aan grote ondernemers tegen marktprijs
 • Het oprichten van een Grondbank in de districten, etc.

Werkgelegenheid:

 • Medewerkers in infrastructuur van LBO tot academisch
 • Medewerkers in de bouw

STREI!Punt 4: Controle en Veiligheid

STREI! Wilt het veiligheidsgevoel van burgers vergroten door:

 • Het ministerie van Justitie en Politie samen te voegen met het ministerie van Defensie tot één ministerie van Nationale Veiligheid.
 • Voorrang geven aan de versterking van de Rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie
 • Gestolen gelden, gronden en corrupte gevallen te onderzoeken en terug te draaien.
 • Een efficiëntere politiemacht op te richten en tegelijkertijd de lonen van deze groep en alle andere gewapende machten verhogen

Verdienmodel:

 • Verhogen griffierecht
 • Strikte inning van boetes
 • Beslagname van gestolen geld
 • Verkoop in beslag genomen goederen
 • Verhoging verkeersboetes
 • Door plaatsing van flits-camera’s meer automatische inning boetes

Werkgelegenheid:

 • Inzet handhavers voor de inning van verkeersboetes
 • Meer politiemacht op straat

STREI!Punt 5: Diversificatie Economie

STREI! wilt de productie en de productiviteit in het land concreet verhogen door:

 • De 4 ministeries van Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en Handel Industrie en toerisme en Arbeid samen te voegen tot 1 ministerie van Economische zaken.
 • Het ondernemerschap zo efficiënt mogelijk stimuleren zodat de exporten toenemen en de inkomsten van de staat in belangrijke mate worden verhoogd.
 • De korte termijn schommelingen in het nationaal inkomen beter te beheersen en tegelijkertijd beleid maken voor de lange termijn ontwikkelingen. Hierdoor kan miljoenen SRD worden bespaard met het afdekken van economische risico’s en de ontwikkeling van de economie in goede banen worden geleid.

Verdienmodel:

 • Invoering toeristenbelasting
 • Verhogen alle leges voor overheidsdiensten

Werkgelegenheid:

 • Grotere inzet ICT-specialisten
 • Beleidsmedewerkers

STREI!Punt 6: Werkgelegenheid

STREI! wilt werkgelegenheid een boost geven en zodoende het staatsinkomsten verhogen door:

 • De Belastingdienst effectief inzetten voor registratie van goudzoekers in heel Suriname
 • Milieukaders bieden bij hun operaties
 • Een nieuwe fiscale opsporingsdienst opzetten die de veiligheid van deze groep en de omwonenden waarborgt.
 • Een opsporingsdienst rekruteren uit het ambtenarenbestand en zo nodig aangevuld met werkzoekenden of ambtenaren uit gewapende diensten

Verdienmodel:

 • Belastingverhoging goudzoekers
 • Opzet vergunningenstelsel met hoge leges

STREI!Punt 7: Basisinkomen

STREI! wilt een basisinkomen instellen door:

 • Het Ministerie van Financien te laten onderzoeken hoeveel Surinamers op z’n minst in aanmerking komen voor dit basisbedrag.
 • Hiermee de armoedegrens te verlagen
 • Het district Sipaliwini als proefgebied te gebruiken

Verdienmodel:

 • Verhoging BTW en Vermogensbelasting
 • Verhoging belasting onroerend goed met staffel. Duur huis= meer belasting

Werkgelegenheid:

 • Vergroting arbeidsdeelname

Download de volledige versie van de 7 STREI!Punten

Klik hier om de volledige versie van de STREI!Punten STRATEGIE in PDF formaat te downloaden.

Vragen of Opmerkingen?

Vragen, opmerkingen of suggesties over de 7 STREI!Punten Strategie? Stuur dan een bericht via het formulier hieronder.