De 7 STREI!punten2020-02-02T20:02:41-03:00

De 7 STREI!punten Strategie

Aandachtsgebieden voor structurele ontwikkeling van Suriname

Op deze pagina vindt u onze 7 kernpunten waar wij ons op zullen concentreren bij regeer-verantwoordelijkheid. Uiteraard zijn er veel meer uitdagingen waarmee Suriname te maken heeft, dan wat in deze 7 bovengenoemde punten verwerkt is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een uitgewerkt milieubeleid (moderne afvalverwerking, vuilstort- sanering en preventie, riolering, hoe om te gaan met mijnbouw), een sociaal vangnet (sociale uitkeringen, kinderbijslag, pensioenen, loonsverhogingen), het buitenlands beleid, grondrechten en grondbeleid, verregaande decentralisatie, immigratie etc. Deze punten zijn in het STREI! vizier, en zullen naarmate herstel van de economie worden aangepakt. Door te bezuinigingen op overheidsuitgaven en per direct inkomsten te generen voor het land (b.v. belastinghervormingen, hervorming ambtenarenapparaat, rationalisering aantal ministeries, productieverhoging en corruptiebestrijding) kan er meer betekenis worden gegeven aan overige prioriteiten en de uitvoering daarvan.

STREI!punt: 1. Onderwijs en Sport

Strei! wil sport en cultuur samenvoegen en stimuleren dat:
de sport prestaties naar een internationaal worden gebracht.
een gezonde levensstijl wordt gestimuleerd.
het onderwijsplan aanpassen en tegelijkertijd richten op normen en waarden in een gedragscode.

Voortel verdienmodel:
Opzetten van sportscholen,
sporttraining combineren met naschoolse-opvang.
Combipakketten aanbieden van trainingen, huiswerkbegeleiding en voeding.

Werkgelegenheid:
Inzet van leerkrachten (in opleiding)
Stageplaatsen bieden aan Surinaamse studenten
Horecapersoneel

STREI!punt: 2. Gezondheidszorg

Strei! wil meer geld in de begroting opnemen voor gezondheidszorg en bereiken dat:
arbeidsomstandigheden worden verbeterd door salarisverhogingen en verbeterde apparatuur en materiaal.
Stimuleren dat ziekenhuistarieven op termijn gelijk worden gebracht met internationale normen die op dit gebied gelden. Hierdoor kunnen de ziekenhuizen overgaan naar een zelfstandiger bestuur.
In het bijzonder het Marwina ziekenhuis flink uitbreiden om de aanstaande migratie door de verwachte economische verbetering in dit district aan te kunnen.
Wanica-ziekenhuis opwaarderen van een regionale gezondheidspolikliniek naar een volwaardig ziekenhuis.

Verdienmodel:
beperken van ziekenhuisopnames
zoveel mogelijk gebruikmaken van poliklinische behandelingen
Betere afspraken met verzekeraars
Werkgelegenheid:
Gratis stage plaats aan Surinaamse studenten
Buitenlandse studenten tegen betaling van een opleidingsplaats aannemen.

STREI!punt: 3. Huisvesting

Strei! wil met een nieuw huisvestingplan bereiken dat:
Extra geld gaat naar SOZAVO
ROGB wordt losgekoppeld van de politiek en hiermee een einde maken aan de bureaucratie, corruptie m.b.t. het grondprobleem in Suriname.
wettelijk vastleggen dat vooral sociaal zwakkeren in aanmerking komen voor grond en voor startende ondernemers.
een nieuw Grondsinstituut oprichten.
Voor speciale groepen (studenten, sociaal zwakkeren en bijzondere gevallen etc.) voorzieningen ontwikkelen voor leningen en hypotheken, die op basis van urgentie worden toegepast.
samenwerkingsverbanden aangaan met projectontwikkelaars en het stimuleren van woningbouwverenigingen, met als doel betaalbare woningen De regering alleen een faciliterende en controlerende rol hierin laten vervullen.

Verdienmodel:
Grond wordt niet weggegeven aan Surinamers, maar verkocht tegen een redelijke prijs in SRD
Grond verkocht aan grote ondernemers tegen marktprijs
het oprichten van een Grondbanken in de districten, etc.
Werkgelegenheid:
Medewerkers in infrastuctuur van LBO tot academisch
Medewerkers in de bouw

STREI!punt: 4. Controle en Veiligheid

Strei! Wil het veiligheidsgevoel van burgers vergroten door:
het ministerie van Justitie en Politie samen te voegen met het ministerie van Defensie tot één ministerie van Nationale Veiligheid.
Voorrang geven aan de versterking van de Rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie
gestolen gelden, gronden en corrupte gevallen te onderzoeken en terug te draaien.
een efficiëntere politiemacht op te richten en tegelijkertijd de lonen van deze groep en alle andere gewapende machten verhogen

Verdienmodel:
Verhogen griffierecht
Strikte inning van boetes
Beslagname van gestolen geld
Verkoop in beslag genomen goederen
Verhoging verkeersboetes
Door plaatsing van flitscameras meer automatische inning boetes
Werkgelegenheid:
Inzet handhavers voor de inning van verkeersboetes
Meer politiemacht op straat

STREI!punt: 5. Diversificatie Economie
Strei! wil de productie en de productiviteit in het land concreet verhogen door:
De 4 ministeries van Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en Handel Industrie en toerisme en Arbeid samen te voegen tot 1 ministerie van Economische zaken.
Het ondernemerschap zo efficiënt mogelijk stimuleren zodat de exporten toenemen en de inkomsten van de staat in belangrijke mate worden verhoogd.
De korte termijn schommelingen in het nationaal inkomen beter te beheersen en tegelijkertijd beleid maken voor de lange termijn ontwikkelingen. Hierdoor kan miljoenen SRD worden bespaard met het afdekken van economische risico’s en de ontwikkeling van de economie in goede banen worden geleid.

Verdienmodel:
invoering toeristenbelasting
Verhogen alle leges voor overheidsdiensten
Werkgelegenheid:
Grotere inzet ICT-ers
Beleidsmedewerkers

STREI!punt: 5. Diversificatie Economie

Strei! wil de productie en de productiviteit in het land concreet verhogen door:
De 4 ministeries van Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en Handel Industrie en toerisme en Arbeid samen te voegen tot 1 ministerie van Economische zaken.
Het ondernemerschap zo efficiënt mogelijk stimuleren zodat de exporten toenemen en de inkomsten van de staat in belangrijke mate worden verhoogd.
De korte termijn schommelingen in het nationaal inkomen beter te beheersen en tegelijkertijd beleid maken voor de lange termijn ontwikkelingen. Hierdoor kan miljoenen SRD worden bespaard met het afdekken van economische risico’s en de ontwikkeling van de economie in goede banen worden geleid.

Verdienmodel:
invoering toeristenbelasting
Verhogen alle leges voor overheidsdiensten
Werkgelegenheid:
Grotere inzet ICT-ers
Beleidsmedewerkers

STREI!punt: 6. Werkgelegenheid

Strei! wil werkgelegenheid een boost geven en zodoende het staatsinkomsten verhogen door:
de Belastingdienst effectief inzetten voor registratie van goudzoekers in heel Suriname
milieukaders bieden bij hun operaties
een nieuwe fiscale opsporingsdienst opzetten die de veiligheid van deze groep en de omwonenden waarborgt.
een opsporingsdienst rekruteren uit het ambtenarenbestand en zo nodig aangevuld met werkzoekenden of ambtenaren uit gewapende diensten

Verdienmodel:
belastingverhoging goudzoekers
opzet vergunningenstelsel met hoge leges

STREI!punt: 7. Basisinkomen

STREI! wil een basisinkomen instellen door:
het ministerie van Economie te laten onderzoeken hoeveel Surinamers op z’n minst in aanmerking komen voor dit basisbedrag.
Hiermee de armoedegrens te verlagen
Het district Sipaliwini als proefgebied te gebruiken

Verdienmodel:
verhoging btw en vermogensbelasting
verhoging belasting onroerend goed met staffel. Duur huis= meer belasting
Werkgelegenheid:
Vergroting arbeidsdeelname