De 7 STREI!punten2019-05-25T13:23:06-03:00

De 7 STREI!punten Strategie

Aandachtsgebieden voor structurele ontwikkeling van Suriname

Op deze pagina vindt u onze 7 kernpunten waar wij ons op zullen concentreren bij regeer-verantwoordelijkheid. Uiteraard zijn er veel meer uitdagingen waarmee Suriname te maken heeft, dan wat in deze 7 bovengenoemde punten verwerkt is. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een uitgewerkt milieubeleid (moderne afvalverwerking, vuilstort- sanering en preventie, riolering, hoe om te gaan met mijnbouw), een sociaal vangnet (sociale uitkeringen, kinderbijslag, pensioenen, loonsverhogingen), het buitenlands beleid, grondrechten en grondbeleid, verregaande decentralisatie, immigratie etc. Deze punten zijn in het STREI! vizier, en zullen naarmate herstel van de economie worden aangepakt. Door te bezuinigingen op overheidsuitgaven en per direct inkomsten te generen voor het land (b.v. belastinghervormingen, hervorming ambtenarenapparaat, rationalisering aantal ministeries, productieverhoging en corruptiebestrijding) kan er meer betekenis worden gegeven aan overige prioriteiten en de uitvoering daarvan.

STREI!punt: 1. Onderwijs en volksontwikkeling

In de ontwerpbegroting van 2019 is er ca. 2.2 miljard SRD opgenomen voor het voeren van beleid door het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Voor het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken is 52 miljoen SRD vrijgemaakt. De allocatie van maar 52 miljoen SRD naar sportzaken benadrukt het feit dat dit ministerie niet als volwaardig kan fungeren. Dit bedrag is namelijk veel te laag om de sport- en jeugdaspiraties van STREI! in te vullen. Er moet juist nu in deze takken geïnvesteerd worden om het bewustzijn van een gezonde leefstijl en hoogstaande normen en waarden te promoten. Ook neemt STREI! het ontwikkelen van professionele sportprogramma’s heel serieus zodat onze sporters betere internationale resultaten kunnen behalen en de jeugd meer in bescherming genomen kan worden in deze tijden van moreel verval.

STREI! wil met extra budget het onderwijs ook een boost geven om het curriculum aan te passen aan de normen van deze tijd en accreditaties in gang te zetten. Om deze doelen te bereiken zal STREI! deze 2 tot 1 gefuseerd ministerie nog een extra 200 miljoen SRD toewijzen om de ontwikkelingskansen te garanderen zoals hierboven omschreven. Totaal zal STREI! dus 2.4 miljard SRD voor onderwijs, wetenschap, cultuur, sport en jeugdzaken uittrekken waarvan een extra 50 miljoen naar sport en jeugdzaken gaan.

STREI!punt: 2. Gezondheidszorg

In de ontwerpbegroting 2019 is er 670 miljoen opgenomen voor het ministerie van Volksgezondheid. Gezien de problemen waarmee deze sector al jaren te kampen heeft, kan het niet anders dan dat dit bedrag significant wordt verhoogd, willen we een begin maken om deze sector weer te doen opleven. STREI! kiest er voor om voorlopig een extra 400 miljoen toe te voegen aan de begroting voor dit ministerie, zodat de betrokken actoren aan de meest urgente problemen kunnen werken en de arbeidsomstandigheden voor de medewerkers worden verlicht (inclusief systematische salarisverhogingen, verbeterd instrumentarium en inventaris). Op termijn moeten de ziekenhuistarieven marktconform worden aangepast, zodat de ziekenhuizen kunnen overgaan tot zelfstandiger management. In deze sector zullen er rond de 1200 banen bijkomen om de dienstverlening in de ziekenhuizen te optimaliseren. In het bijzonder het Marwina ziekenhuis moet flink uitgebouwd worden om de aanstaande migratie vanwege productieverhogingen in dat district aan te kunnen. Ook het ziekenhuis in Wanica zal meer moeten betekenen voor de burgers in dat district, dan als een veredelde regionale gezondheidspolikliniek te fungeren. In het binnenland moeten uitgewerkte programma’s er ook toe bijdragen dat de volksgezondheid wordt geüpgraded.

STREI!punt: 3. Huisvesting

Om noden van de onderlaag van de bevolking gelijk op te lossen en de oprichting van een sociaal vangnet mogelijk te maken, zal er een extra 100 miljoen SRD worden toegewezen aan SOZAVO. Met de herstructurering van SOZAVO zal er wettelijk worden vastgesteld dat vooral sociaal zwakkeren in aanmerking komen voor grond, of ondernemers voor het opzetten van industrieën. Burgers die al grond bezitten zijn per definitie uitgesloten voor het verkrijgen van grond, mits een urgentie anders uitwijst. In de ontwerpbegroting is er voor SOZAVO 905 miljoen SRD opgebracht.

Met de loskoppeling van ROGB van de politiek wil STREI! een einde maken aan de bureaucratie, corruptie en vriendjespolitiek. m.b.t. het grondprobleem in Suriname. Voor dit nieuwe Grondinstituut is 35 miljoen opgenomen in de begrotingsprogramma van SOZAVO. Dit ministerie zal de transitie naar een volwaardig grondinstituut begeleiden, waarbij professionele uitvoering en beheer van het Surinaams grondbeleid (uitgifte & controle) de boventoon voeren. STREI! is van mening dat de overheid zodanig beleid moet voeren dat de meeste Surinamers hun eigen huis en grond moeten kunnen kopen. Voor speciale groepen (studenten, sociaal zwakkeren en bijzondere gevallen etc.) zullen er voorzieningen komen met betrekking tot leningen en hypotheken, die op basis van urgentie worden toegepast. Het huisvestingsbeleid moet er echter op gericht zijn om samenwerkingsverbanden aan te gaan met projectontwikkelaars en het stimuleren van woningbouwverenigingen, zodat elke burger aan een betaalbare woning kan komen en de regering alleen een faciliterende en controlerende rol vervult. Volgens de grondwet heeft elke Surinamer recht op een stukje grond en daar wil STREI! op basis van het rechtvaardigheidsbeginsel gevolg aan geven.

STREI!punt: 4. Controle en Veiligheid

Zoals eerder aangegeven zal het ministerie van Justitie en Politie worden samengevoegd met het ministerie van Defensie en zal er 1 ministerie van Nationale Veiligheid worden opgezet. De belangrijkste veranderingen die er gaan plaatsvinden zijn in de eerste plaats het significant versterken van de Rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie. Om alle gestolen gelden, gronden en corrupte gevallen te kunnen onderzoeken en terug te draaien, en vervolgens het veiligheidsgevoel in geheel Suriname te verhogen, zullen het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht flink ondersteund moeten worden. De politie en andere gewapende machten moet ook een behoorlijke hervorming ondergaan, zodat de structurele problemen waar deze diensten mee te maken hebben, voorgoed tot het verleden gaan behoren. Voor een efficiëntere politiemacht moeten de lonen van deze groep en alle andere gewapende machten omhoog en de rotte appels uit het politieapparaat gefilterd worden. Misbruik van overheidsmiddelen moet stoppen zodat er meer capaciteit wordt gecreëerd. Voor Justitie en politie is er momenteel 484 miljoen begroot en voor het ministerie van Defensie 340 miljoen. Totaal is dat 824 miljoen SRD op de begroting, waarvan de plotselinge forse verhoging van het budget van het ministerie van Defensie vraagtekens oproept. Dit bedrag zal voor Veiligheid in het algemeen met een extra 100 Miljoen SRD verhoogd worden. Er zal worden geëvalueerd hoe de gelden rechtvaardiger en praktischer verdeeld kunnen worden binnen dit nieuwe ministerie van Veiligheid, zodat alle diensten aantoonbaar en meetbaar de veiligheid van alle Surinamers kunnen verhogen en dat corruptiebestrijding concreet kan worden aangepakt door het Openbaar Ministerie. Totaal zal het ministerie van Veiligheid een bedrag van 924 miljoen SRD begroot krijgen.

STREI!punt: 5. Diversificatie Economie

De fusie van de 4 ministeries van Regionale Ontwikkeling, Natuurlijke Hulpbronnen en Handel Industrie en toerisme en Arbeid tot 1 ministerie van Economische zaken, moet het begin inluiden van een nieuwe periode om de productie en de productiviteit in het land concreet te gaan verhogen en de plannen in het 7 STREI!punten beleidsplan betreft dit thema te realiseren. Hierbij moet het ondernemerschap zo efficiënt mogelijk worden gestimuleerd zodat de exporten toenemen en de inkomsten van de staat Suriname significant verhoogd worden. Het macro-economisch beleid van Suriname moet professioneler, zodat de staat Suriname Miljoenen SRD kan besparen met het afdekken van economische risico’s (Riskmanagement) en de diversificatie van de economie in goede banen geleid kan worden. Door gebruik te maken van de budgetten van deze 4 ministeries (209 Miljoen SRD van RO, 97 miljoen SRD van HIT, 37 miljoen SRD van Arbeid en 133 miljoen SRD van NH en directoraat Bosbouw) komen we op een totaalbudget van 476 miljoen SRD. Bosbeheer zal onder het Ministerie van Economische zaken worden ondergebracht.

Momenteel heeft het ministerie van Arbeid totaal geen invloed op, en functie voor de vraagkant (werkzoekenden, starters, werklozen) binnen de arbeidsmarkt. Ook is er geen duidelijke verbinding met de aanbodkant (MKB, werkgevers, vakbonden etc.) van de arbeidsmarkt. Dit ministerie draagt niet efficiënt bij en wordt dus opgeheven en ondergebracht bij het ministerie van Economische zaken. Omdat dit nieuwe ministerie van Economische zaken diverse specialisten zal moeten aannemen en hoogstwaarschijnlijk ook veel subsidie zal moeten verlenen aan ondernemers om diversificatie te stimuleren, verhogen we het totale budget van deze 4 ministeries van 476 miljoen SRD, voorlopig met nog een 250 miljoen SRD. Totaal dus 726 miljoen voor economische zaken op de begroting.

STREI!punt: 6. Werkgelegenheid

Het thema werkgelegenheid is onlosmakelijk verbonden met de staat van de economie. Om werkgelegenheid een boost te geven en zodoende de inkomsten van de staat significant te verhogen zal de belastingdienst effectief ingezet worden om de goudzoekers in geheel Suriname te registreren en meer veiligheid te bieden in hun operaties. Uit cijfers van IMF blijkt in december 2018 dat ca. 8% van de bevolking werkloos is (recente 2019 lokale cijfers spreken zelfs van 21%). Dat is ongeveer 30.000,00 mensen uit onze beroepsbevolking. Gezien de enorme omvang van de goudzoekers van ca. 30.000 a 35.000,00 man, zal er een nieuwe fiscale opsporingsdienst worden opgezet, waarbij minimaal 10.000 man nodig zal zijn om het grote aantal goudzoekers in kaart te brengen, te registreren en te controleren/faciliteren. Deze mensen zullen allereerst gerekruteerd worden uit het ambtenarenbestand en zo nodig aangevuld worden met werkzoekenden of ambtenaren uit gewapende diensten. Met een gemiddeld loon van 6000 SRD per man (all-in) zal het ongeveer 720.000.000,00 SRD extra per jaar kosten (inclusief uitrusting) om deze dienst op te zetten. Hierbij moet rekening worden gehouden dat ambtenaren hun salarissen al ontvangen en alleen een aanvullende verhoging krijgen. Verwacht wordt dat in het eerste jaar 2021 ongeveer 2/3 van de 30.000 goudzoekers zal zijn geregistreerd (20.000,00) en ook daadwerkelijk verplicht zal zijn om belastingafdrachten te doen. Onderzoek heeft uitgewezen dat een goudzoeker gemiddeld 100 à 200 gram goud per week vindt. Daarvan wil STREI! 10% als belastingplicht aan afdracht opleggen. Het is de bedoeling om per goudzoeker gemiddeld 10 gram per week te eisen, omdat er bij aanvang schattingen zijn gemaakt maar er geen exacte cijfers zijn, over wat elke goudzoeker concreet per persoon per week aan goud vindt. Naarmate dit allemaal in kaart wordt gebracht, zal dat natuurlijk per goudzoeker naar ratio aangepast worden. Maar om een indicatie te hebben wat de inkomsten voor de staat kunnen zijn, is uitgaan van de bovenstaande cijfers. Dat levert de volgende conservatieve (indicatieve) berekeningen op:

Best-case scenario 30.000,00 X 20 gram X 4 (weken) X 12 Maanden= 28.800.000,00 Gram X 35 EUR = 1.008.000.000 EUR per jaar. En dat is ongeveer 8.568 miljard SRD aan inkomsten in het eerste jaar 2021.
Conservatieve case scenario 20.000,00 X 10 gram X 4 (weken) X 12 Maanden= 9.600.000,00 Gram X 35 EUR = 336.000.000 EUR per jaar. En dat is ongeveer 3 miljard SRD aan inkomsten in het eerste jaar 2021.
Worst-case scenario 12.000,00 X 6 gram X 4 X 12= 3.456.000,00 X 35 EUR = 120.960.000 EUR per jaar. Dat is ongeveer SRD 1.028,160.000,00.
Figuur 3: Berekening belastinginkomsten op basis van een nieuw goudordeningsbeleid en hervorming belastingdienst.

Voor het permanent beveiligen en ordenen van Marowijne zullen er zeker 500 tot 600 man nodig zijn. Om het toenemende toerisme en de productie in Albina aan te kunnen, wordt verwacht dat er nog een extra 800 man nodig zal zijn om deze sectoren en alle andere spin-off activiteiten te kunnen dragen en ontwikkelen. Marowijne wordt hier uitgelicht omdat er een begin zal worden gemaakt om de eurogrens in het voordeel van Suriname te laten uitvallen, door handel met Frans-Guyana te stimuleren. Het Bruto Binnenlands Product van Frans-Guyana bedraagt ca. 4.6 miljard Euro. 10% van 4.6 miljard euro is 460 miljoen EUR. Als maar een/vijfde hiervan afgesnoept kan worden door hoogwaardige landbouwproducten, vruchten, toerisme, kledingproductie en het leveren van diensten, is dat al 92 miljoen EUR per jaar (782 miljoen SRD). Goed georganiseerde industrieën in dit grensdistrict kunnen tientallen miljoenen euro’s per jaar opleveren voor de Surinaamse economie. STREI! wil het werkloosheidcijfer van 21% terugbrengen naar 14% het eerste jaar en in het 2e jaar onder 7% brengen (gebaseerd op de meest recente werkeloosheidscijfers), m.b.v. de overige productie verhogende- en diversificatieplannen.

STREI!punt: 7. Basisinkomen

Het basisinkomen is een thema dat gezien de staat van onze economie nog niet direct in 2020 toegepast zal kunnen worden. STREI! is er zich echter van bewust dat een basisinkomen een voorwaarde is om permanente welvaartsgelijkheid te brengen in Suriname. Momenteel leeft ca. 60% van de Surinaamse beroepsbevolking onder de armoedegrens door veel te lage inkomens. Een armoedegrens van 1700 SRD per maand lijkt nog onoverbrugbaar om gelijk te realiseren. Door het ministerie van Economie zal berekend worden hoeveel Surinamers op z’n minst in aanmerking komen voor dit basisbedrag. Het basisinkomen zal dan geleidelijk aan worden ingevoerd in 2021 en worden uitgebreid in de navolgende jaren. Er zal eerst een pilot in Sipaliwini worden uitgevoerd. Voor nu zal er 150 miljoen SRD in het Programma van de begroting van 2021 worden opgenomen voor SOZAVO, om een studie hierover te doen en om te starten met de pilot.