Visie en missie

1.1 De partij heeft als visie:
‘’STREI is een politieke beweging die een inclusieve samenleving met een sociaal fundament voorstaat waarin gelijkwaardigheid van alle burgers wordt nagestreefd binnen een positief politiek-economisch raamwerk en ons leefmilieu in balans is met het natuurlijk milieu.’’

De partij heeft als missie:
‘’STREI wil werken naar een goede kwaliteit van leven voor elke Surinaamse burger en kan dat bereiken door eerlijke, transparante en meetbare politiekvoering waarin mensen verantwoording afleggen aan elkaar en aan de samenleving.’’

Afkortingen en bijzondere terminologie

1.2 De afkortingen en bijzondere terminologie zijn:

  1. Algemene Ledenvergadering is afgekort als ALV;
  2. Raad van Toezicht is afgekort als RVT;
  3. Huishoudelijk Reglement is afgekort als HR;
  4. Commissie van Volks Vertegenwoordigende Lichamen (CVLL)
  5. ALV-bestuur: Het Hoofdbestuur dat belast is met het organiseren en voorbereiden van de ALV;
  6. Partijstructuren: in de gevallen dat verwezen wordt naar de organen, zijnde de Afdelingen, Onderafdelingen en Kernen tezamen, wordt zulks aangeduid met de Partijstructuren;
  7. Ledenvergadering: De vergadering belegd door de Partijstructuren waarvoor alle leden zijn opgeroepen.;
  8. Integriteitscode: Een verklaring die door alle leden dient te worden getekend, waarin de kernwaarden en normen van de partij zijn neergelegd en bevestigen zij hiermee zulks ook na te leven.