Voorwaarden voor de verkiesbaar stelling

10.1 De ALV kiest de leden die zitting zullen nemen namens de partij in de Volksvertegenwoordigende lichamen. Alle leden van de partij kunnen zich verkiesbaar stellen om laatstgenoemde functies te bekleden, doch dienen zij te voldoen aan alle eisen van de statuten, het HR, de Integriteitscode en de wettelijke regelingen. Daarnaast dienen de leden die zich verkiesbaar stellen te overleggen:

  1. een curriculum vitae te overleggen, waaruit moet blijken dat hij/zij capabel moet kunnen worden geacht de functie naar behoren te kunnen uitvoeren;
  2. een door de kandidaat ondertekend bewilligingsformulier, welk model- formulier door het Hoofdbestuur wordt vastgesteld;
  3. een ondertekend exemplaar van de Integriteitscode
  4. een CBB-uittreksel en nationaliteitsverklaring;
  5. een bewijs van goed gedrag
  6. overlegging van bankgegevens c.q. bankafschriften van 6 maanden voor de verkiesbaar stelling, alsmede een overzicht van de bezittingen (met name onroerende goederen, eventuele concessies en vergunningen), waaruit deugdelijk blijkt wat de bron van inkomsten van de kandidaat is.

De verkiezingscommissie

10.2 In verband met de landelijke verkiezingen wordt door het Hoofdbestuur, in overleg met de RVT, verkiezingscommissies ingesteld en kan indien het Hoofdbestuur zulks wenselijk acht, tevens sub commissies in het leven worden geroepen. De primaire taak van de verkiezingscommissie is het organiseren, coördineren en voorbereiden van de verkiezingen en is het doel van de sub verkiezingscommissie om als werk arm van de verkiezingscommissie te functioneren.

10.3 De verkiezingscommissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden en worden in functie gekozen: een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een tweede secretaris en leden. De verkiezingscommissie dient op de dag waarop de ALV wordt belegd en de leden worden gekozen, tevens als stembureau.

10.4 De secretaris, dan wel het secretariaat van de partij dienen de verkiezingscommissies van de nodige administratieve- en logistieke ondersteuning te voorzien.

10.5 De oproep voor de ALV waarin de verkiezing van de leden van de Volks vertegenwoordigende lichamen zullen plaatsvinden, wordt belegd door het ALV- bestuur. De kandidatenlijsten die door de RVT wordt vastgesteld, dient uiterlijk 1 week voor de partij vergadering, door het ALV-bestuur ter inzage te worden gesteld op de website van de partij.

Kandidaatstelling

10.6 De besturen van alle organen binnen de partij zijn bevoegd om kandidaten voor te dragen die zich verkiesbaar kunnen stellen om zitting te nemen in de Volks vertegenwoordigende lichamen. Welke leden namens de individuele organen worden voorgedragen, wordt beslist in een Ledenvergadering, waarbij in de oproep van die vergadering als agendapunt moet worden vermeld dat kandidaten voor de Volks vertegenwoordigende lichamen worden gekozen.

10.7 De besturen dienen hun voorgedragen kandidaten schriftelijk te doen plaatsvinden bij de verkiezingscommissie, die onder andere controleert als alle onderliggende vereiste documentatie aanwezig is, waarna de voordrachten worden doorgeleid naar de RVT. De locatie alwaar de indiening door de organen aan de verkiezingscommissie dient plaats te vinden, wordt nader door het Hoofdbestuur bepaald. De besturen kunnen leden machtigen om namens hen de indiening te doen plaatsvinden en krijgen de indieners van de verkiezingscommissie een ontvangstbewijs.

10.8 Voor wat de verkiezing van leden van de Nationale Assemblee en de Districtsraad betreft wordt door ieder district bij wege van de Afdeling, het Hoofdbestuur of de RVT, kandidaten te worden voorgedragen. Evenzo dienen de leden voor de Ressortsraad kandidaten te worden voorgedragen door de Onderafdelingen, Kernen, het Hoofdbestuur en de RVT.

10.9 De Organen die in bovenstaand artikel bevoegd zijn kandidaten voor te dragen, mogen niet meer personen verkiesbaar stellen, dan het aantal zetels dat desbetreffend district of ressort toekomt.

10.10 Indien de partij in combinatieverband deelneemt aan de verkiezingen, mag het aantal kandidaten die worden voorgedragen niet meer zijn per district en ressort, dan het aantal dat aan de partij is toegewezen.

Voordracht van de kandidatenlijsten aan de ALV

10.11 Na ontvangst van de voordrachten kandidaten van allen Organen, beslist de RVT of de leden voldoen aan de eisen conform de statuten, het HR en de Integriteitscode. Indien naar het oordeel van de RVT leden niet aan de voorwaarden voldoen, worden zij van de lijst geschrapt. Hiervan wordt het desbetreffend lid schriftelijk, dan wel digitaal per e-mail in kennis gesteld. In het geval dat leden zijn geschrapt, kunnen deze opengevallen plaatsen op de kandidatenlijst die door de RVT vastgesteld, alsnog door de RVT worden ingevuld en wel in overleg met het Hoofdbestuur.

10.12 Nadat alle kandidaten door de Organen zijn voorgedragen en zij door de RVT zijn goedgekeurd, stelt de RVT kandidatenlijsten op met vermelding van de voorgestelde functies, waarna de lijsten ter goedkeuring aan de ALV worden gepresenteerd.