Kascontrolecommissie

11.1 De RVT benoemt een kascontrolecommissie van minimaal 3 en maximaal 7
Personen voor de duur van 1 jaar, die leden zijn van de partij, doch die geen deel mogen uitmaken van een bestuursorgaan.

11.2 De kascontrole commissie heeft tot taak het onderzoeken en controleren van het gevoerd financieel beleid door de besturen van alle organen. De kascontrole commissie brengt over haar bevindingen rapportage uit aan de ALV. De RVT bepaalt indien nodig of de kascontrolecommissie bij het onderzoek zich moet laten bijstaan door een registeraccountant.

11.3 Alle besturen zijn verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der partij te geven.