De beroepscommissie

12.1 De beroepscommissie wordt benoemd door de RVT voor de duur van 5 jaren en heeft tot taak beslechten van geschillen tussen leden en bestuursleden onderling. Over de geschillen waarin de statuten en het HR de beroepscommissie de bevoegdheid geeft om kennis van te nemen, zijn de door haar te nemen beslissingen bindend. Het enige document dat de bindende werking van het besluit van deze commissie ontkracht, is een rechterlijk vonnis.

12.2 De beroepscommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 personen die leden zijn van de partij.

12.3 Alvorens de beroepscommissie besluiten neemt, dient zij advies in te winnen van de RVT. Het hoor en wederhoor dient gedurende de behandeling van het geschil deugdelijk te worden toegepast. Al haar beslissingen dienen te worden gemotiveerd en moeten de betrokken leden hiervan schriftelijk in kennis worden gesteld, op de wijze zoals bepaald in het HR. De RVT kan beslissen dat de beroepscommissie zich moet laten bijstaan door een externe deskundige.