Terugroeping Volksvertegenwoordigers

14.1 Het Hoofdbestuur en de RVT zijn bevoegd een volksvertegenwoordiger terug te roepen. Er is sprake van een terugroepingsgrond, wanneer de voorwaarden voor schorsing, ontslag en/of royement zijn ingetreden, zoals omschreven in de statuten en het HR.

14.2 Indien het Hoofdbestuur en de RVT voornemens zijn een lid terug te roepen, dient zulks eerst per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt aan het desbetreffend lid. Laatstgenoemde heeft de gelegenheid om zich binnen 2 weken, na kennis te hebben genomen van het schrijven, te verweren. Indien het Hoofdbestuur en de RVT na het verstrijken van de termijn toch beslissen tot terugroeping, dient dit besluit schriftelijk per deurwaardersexploot aan betrokkene te worden betekend. Vanaf het moment van betekening is het lid teruggeroepen.