Stemrecht

15.1 Alle beslissingen vinden plaats bij gewone meerderheid van stemmen, mits de statuten of het HR anders beslist. Voor de beslissingen die statutair bij gekwalificeerde meerderheid dienen te worden genomen en op desbetreffende vergadering het aantal leden niet aanwezig is om het besluit dienovereenkomstig in stemming te brengen, worden die onderwerpen op de eerstvolgende vergadering geagendeerd en zal de stemming bij deze vergadering, indien het vereiste aantal leden nog steeds niet aanwezig is, bij gewone meerderheid worden genomen.

15.2 Over zaken wordt mondeling beslist, terwijl over personen schriftelijk, middels gebruikmaking van stembiljetten. Het stembiljet dient het vraagstuk aan te geven dat in stemming wordt gebracht, waarbij er 2 separate hokjes dienen te zijn, betitteld ‘’voor’’ of ‘’tegen’’. Indien het Hoofdbestuur zulks nodig acht, is zij bevoegd een stembureau in te stellen.