Rechten voortvloeiende uit het lidmaatschap en ledenregistratie

2.1 Alle leden van de partij zijn gerechtigd tot:

  1. het kandidaatstellen voor alle functies binnen de partij, waaronder begrepen alle vacante bestuursfuncties, alsmede zich kandidaat te stellen om deel uit te maken van commissies binnen de partij, mits aan de daartoe gestelde voorwaarden conform de statuten, het HR en de Integriteitscode zijn voldaan;
  2. het kandidaatstellen voor alle functies die namens de partij dienen te worden ingevuld binnen het Overheidsapparaat, dan wel Volks vertegenwoordigende lichamen.
  3. het bijwonen van vergaderingen binnen het orgaan waartoe zij behoren. Indien leden participeren aan vergaderingen van andere organen, dan die waartoe zij behoren, worden zij toegelaten als toehoorders, mits de statuten of het HR anders bepalen.

2.2 De besturen van alle Organen zijn verplicht een ledenregister erop na te houden van alle leden, waarin behalve de personalia van elk lid, tevens staat vermeld, contactnummer, e-mail adres, Identificatie (ID) kaart, paspoortnummer, het district en ressort alwaar het lid woonachtig is en de datum van inschrijving van het lid. De Partijstructuren dienen eveneens een ledenregister bij te houden, waarna halfjaarlijks de informatie van hun nieuwe leden wordt aangeleverd aan het Hoofdbestuur.

2.3 Het Hoofdbestuur van de partij stelt het model vast voor zowel de aanvraag- als inschrijvingsformulier, hetgeen aan de Partijstructuren wordt verstrekt. Het lidmaatschap dient schriftelijk op dit formulier te worden aangevraagd, bij de Partijstructuren in het district waar de aanvrager woonachtig is.

2.4 De besturen van de Partijstructuren beslissen binnen uiterlijk 2 maanden over de toelating van het lid, welk besluit aan de aanvrager wordt medegedeeld. Bij honorering van de aanvraag, wordt een bewijs van lidmaatschap door of vanwege het Hoofdbestuur aan de aanvrager verstrekt. Indien binnen de termijn van 2 maanden geen beslissing is genomen over de aanvraag, wordt het van rechtswege geacht te zijn gehonoreerd.

2.5 Indien een der besturen van de Partijstructuren de aanvraag weigert, dient zulks met redenen te worden omkleed. Er zijn van weigeringsgronden sprake, indien onder andere niet wordt voldaan aan de vereisten van het lidmaatschap zoals omschreven in artikel
3.2 van de statuten. De aanvrager is bevoegd om zich tegen dit besluit te verzetten bij de commissie van beroep en wel binnen 1 maand na de schriftelijke in kennisstelling. De commissie van beroep dient binnen 3 maanden na het appel een besluit te hebben genomen. Indien niet binnen deze termijn wordt beslist, wordt de aanvraag van het lidmaatschap van rechtswege geacht te zijn gehonoreerd.

Schorsing

2.6 Het Hoofdbestuur en de RVT zijn bevoegd een lid te schorsen, indien hij/zij zich schuldig maakt aan de grondslagen zoals opgenomen in artikel 3.7 van de statuten. Alvorens het besluit tot schorsing wordt genomen, dient het lid hiervan per aangetekend schrijven in kennis te worden gesteld, waarna het lid de gelegenheid heeft zich hiertegen te verweren en wel binnen 2 weken na de schriftelijke kennisgeving. Indien vervolgens toch tot schorsing van het lid wordt beslist, dient zulks eveneens per aangetekend schrijven aan hem kenbaar te worden gemaakt.

2.7 Ingeval van schorsing worden alle rechten voortvloeiende uit het lidmaatschap tevens opgeschorst.

Beƫindiging lidmaatschap

2.8 Het lidmaatschap wordt beƫindigd door:

  1. overlijden;
  2. opzegging door het lid;
  3. royement.

2.9 Het lid kan het lidmaatschap schriftelijk opzeggen, welke kennisgeving dient te geschieden aan het Hoofdbestuur. Een opzegtermijn van 1 (een) maand dient in acht te worden genomen.

2.10 De ALV is bevoegd om leden te royeren, indien daartoe gronden aanwezig zijn zoals omschreven in artikel 7 van de statuten. Alvorens het besluit tot royement wordt genomen, dient het lid hiervan per aangetekend schrijven in kennis te worden gesteld, waarna het lid de gelegenheid heeft zich te verweren binnen 2 weken na de schriftelijke kennisgeving. Indien tot royement van het lid overgaan, dient zulks schriftelijk per deurwaardersexploot aan hem/haar betekend te worden. Het royement treedt in werking nadat de betekening heeft plaatsgevonden.