Taken en samenstelling

5.1 De ALV is het hoogste gezagsorgaan binnen de partij en is zij bevoegd beslissingen te nemen betreffende de algehele realisatie van de visie, missie en doelstellingen van de partij en het ontwikkelen en het naleven van het politiekprogramma.

5.2 De ALV beslist over de navolgende zaken:

  1. De ALV beslist over de visie, de te varen politieke koers, het partijprogramma en het algeheel beleid van de partij, hetgeen door de RVT wordt geformuleerd en voorgedragen. Nadat de ALV de voorstellen van de RVT heeft bekrachtigd, dient zulks door het Hoofdbestuur te worden uitgevoerd. Het beleid dat door de RVT wordt uitgestippeld na de laatst gehouden ALV en voor wat de uitvoering daarvan betreft niet afgewacht kan worden tot de eerstvolgende ALV wordt belegd, dient het Hoofdbestuur dat beleid eveneens ten uitvoer te brengen. Het bestuur dient dit beleid tevens uit te voeren. Indien het Hoofdbestuur zich niet kan verenigen met dit uitgestippeld beleid (dat niet door de ALV is goedgekeurd), zal een spoed ALV uitgeschreven moeten worden. De ALV zal dan beslissen als het voorgesteld beleid van de RVT al dan niet moet worden uitgevoerd door het Hoofdbestuur. In het geval van dergelijk geschil zich voordoet, legt het Hoofdbestuur het voor aan het ALV-bestuur, die verplicht is binnen 2 maanden de ALV bijeen te roepen.
  2. De RVT beslist over de definitieve voordracht die ter goedkeuring wordt gelegd aan ALV betreffende de leden van de Volks vertegenwoordigende lichamen, de kandidaat voor het presidentschap, het vicepresidentschap, het ministerschap, de vertegenwoordigers in De Nationale Assemblee (DNA), Districtsraadsleden, de Ressortsraadsleden, de lijsttrekkers en de volgorde van de plaatsing op de kandidatenlijst. Alle kandidaten (met uitzondering van de Ressortsraadsleden) worden door de RVT voorgedragen aan de ALV, terwijl de voordracht van de Ressortsraadsleden kandidaten door het Hoofdbestuur plaatsvindt. Zowel de RVT, als het Hoofdbestuur dienen hun voordrachten 1 week voor de ALV schriftelijk, dan wel per e-mail te doen toekomen aan het ALV-bestuur, die het vervolgens schriftelijk dient te doen toekomen aan de ALV. Over de kandidaten wordt tijdens de ALV elk afzonderlijk beslist. Indien na de verkiezingen leden benoemd dienen te worden om zitting te nemen in Volks vertegenwoordigende lichamen die nog niet bekend waren voor de verkiezingen, dan wel door de ALV niet was beslist, is het Hoofdbestuur tezamen met de RVT bevoegd deze personen aan te wijzen en aan te stellen, hetgeen geen goedkeuring van de ALV behoeft.

De formatie van de ALV

5.3 De ALV wordt gevormd door het Hoofdbestuur, de RVT, de dagelijkse besturen en afgevaardigden van de Partijstructuren en leden van de partij die lid zijn van Volk vertegenwoordigende lichamen, de leden van de Staatsraad en de Raad van Ministers.

5.4 Op de ALV zijn minimaal 1 en maximaal 15 afgevaardigden van de Partijstructuren vertegenwoordigd. De afgevaardigden worden alleen aangesteld, indien de gelederen van de partij het wenselijk achten om voor een bepaalde ALV, behalve het dagelijks bestuur tevens vertegenwoordigd te zijn door enkele leden die geen zitting hebben in het bestuur. Dit besluit dient in een Ledenvergadering van de Partijstructuren te worden genomen. Ten bewijze dat de afgevaardigden bevoegd zijn namens de Partijstructuren zitting te nemen in de ALV, dienen de besturen van de Partijstructuren aan het ALV- bestuur, uiterlijk 1 week voor aanvang van de ALV, de notulen van de vergadering waarin zij als zodanig zijn aangesteld, zulks vergezeld met een verklaring van het desbetreffend bestuur dat zij als afgevaardigden zijn aangewezen, schriftelijk, dan wel digitaal per e-mail te overleggen. Deze verklaring dient te worden getekend door de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de Partijstructuren.

Het ALV-bestuur

5.5 Het ALV-bestuur bestaat uit leden van het Hoofdbestuur. De primaire taak van het ALV-bestuur is het organiseren van de ALV, waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd tot het treffen van alle voorbereidingen, het oproepen en het leiden van de ALV, zulks met in achtneming van alle formaliteiten zoals bij de statuten en het HR zijn neergelegd.

5.6 Het ALV-bestuur bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 personen. In het ALV-bestuur hebben zitting, een voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester, secretaris, een adjunct secretaris en leden. De voorzitter is belast met de algehele leiding van het bestuur en dient er zorg voor te dragen dat de taken van het bestuur deugdelijk worden uitgeoefend.

5.7 De secretaris is verantwoordelijk de correspondentie te voeren en dient een deugdelijk archief van alle documentatie erop na te houden. Daarnaast dient de secretaris alle vergaderingen te notuleren.

5.8 Het ALV-bestuur vergadert zodra de voorzitter dat nodig acht, doch minimaal 3 maal per jaar. Indien minimaal 3 bestuursleden schriftelijk een vergadering verzoeken, met vermelding van de te behandelen agendapunten, dient de voorzitter zulks per ultimo 1 maand na in kennis te zijn gesteld van het verzoek uit te schrijven. Indien deze termijn is verstreken en de vergadering niet is uitgeschreven, zijn de verzoekende leden bevoegd zelf een vergadering te beleggen.

De wijze van oproeping van de ALV

5.9 Het ALV-bestuur is belast met de bijeenroeping van de ALV en wordt zulks belegd in de navolgende gevallen, te weten:

5.10 Het ALV-bestuur dient het Hoofdbestuur, het bestuur van de RVT, alsmede de besturen van de Partijstructuren schriftelijk, dan wel per e–mail op te roepen, en wel 3 weken voor de te houden partijvergadering, waarbij de dag van de oproep en de dag van de ALV niet worden meegerekend. Daarnaast dient het bestuur 3 weken voor de partijvergadering een bekendmaking en oproep te plaatsen in 3 bekende dagbladen. In de oproep moet staan vermeld, de tijd, plaats, datum en de agenda van de ALV.

5.11 De vaststelling van de agenda van de ALV vindt plaats door het ALV-bestuur, doch dient zulks te geschieden in nauw overleg met het Hoofdbestuur en de RVT. Het ALV-bestuur is gehouden de verplichte statutaire agendapunten, de door het Hoofdbestuur en de RVT aangegeven agendapunten, alsmede de bij de ALV goedgekeurde aanvullende agendapunten bij te voegen op de agenda.

Moties en amendementen

5.12 Het ALV-bestuur categoriseert moties en amendementen op vergaderstukken en/of de agenda als volgt:

  1. categorie 1: amendementen die van ondergeschikte betekenis zijn, slechts kleine veranderingen voorstellen of zuiver redactioneel van aard zijn.
  2. categorie 2: amendementen die wel op verschillen duiden, maar niet leiden tot herziening op hoofdpunten van het voorliggende vergaderstuk;
  3. categorie 3: amendementen die beogen wezenlijke veranderingen aan te brengen in het voorliggende vergader stuk;

5.13 Het ALV-bestuur dient moties en amendementen aan de leden voor te houden en beslist eerstgenoemde of ze worden overgenomen of verworpen, welk besluit aan de ALV dient te worden gemotiveerd. Bij amendementen van categorie 1en 2 is het besluit van het ALV-bestuur bindend en wordt het niet in stemming gebracht in de ALV. Over de in categorie 3 ingedeelde amendementen beslist de ALV tot de verwerping of aanname.

Ontsteltenis

5.14 Indien er sprake is van ontsteltenis van de voorzitter, ondervoorzitter en de secretarissen van het ALV-bestuur, treden de voorzitter en de eerste secretaris van het Hoofdbestuur in hun plaats. Ontsteltenis kan worden aangenomen, indien er sprake is van bijzondere omstandigheden die het ALV-bestuur beletten de ALV uit te schrijven en/of zulks niet kunnen garanderen. Daarnaast is sprake van ontsteltenis in het geval het ALV-bestuur mocht weigeren tijdig de ALV te beleggen.

5.15 Het Hoofdbestuur stelt gemotiveerd de ontsteltenis vast in een vergadering, welk besluit binnen 1 week na de vergadering dient te worden medegedeeld aan het ALV-bestuur. Indien laatstgenoemd orgaan zich niet kan verenigen met dit besluit, kan zij binnen 3 weken na hiervan kennis te hebben genomen in beroep gaan bij de commissie van beroep. Indien de beroepsinstantie vaststelt dat er geen sprake is van ontsteltenis, dient het ALV-bestuur de ALV uit te schrijven, indien een grond daarvoor aanwezig is overeenkomstig artikel 5.9 HR. Acht de commissie van beroep dat er sprake is van ontsteltenis, is het Hoofdbestuur dan van rechtswege bevoegd een ALV bijeen te roepen, indien een grond daarvoor aanwezig is overeenkomstig artikel 5.9 HR.