Taken en samenstelling

6.1 Het Hoofdbestuur heeft primair tot taak het uitgestippeld beleid van de RVT uit te voeren, het geven van leiding aan de partij en het daarheen te geleiden dat tezamen met alle organen, de doelstellingen van de partij, alsmede het partijprogramma wordt gerealiseerd. Daarnaast heeft het bestuur tevens tot taak:

 1. het leiden en besturen van de partij in de ruimste zin des woord;
 2. het bevorderen en realiseren van doelstelling van de partij en het toezien op de naleving van de statuten en reglementen;
 3. het ten uitvoerleggen van de besluiten van de ALV en het uitvoeren en handhaven van het beleid zoals uitgestippeld door de RVT;
 4. het minimaal tweemaal per jaar rapporteren van de uitvoering van haar werkzaamheden aan de RVT;
 5. het onderhouden van contacten met andere maatschappelijke groeperingen en belangenorganisaties;
 6. het uitvoeren van werkzaamheden die niet concreet aan andere organen zijn toebedeeld;
 7. het daarheen geleiden dat de Partijstructuren het uitgestippeld beleid van de RVT uitvoeren;
 8. het erop na houden van een archief en een ledenadministratie en het beheren van het vermogen van de partij
 9. het dagelijks bestuur is tevens belast met de vertegenwoordiging van het bestuur in- en buiten rechte.

6.2 Het Hoofdbestuur wordt door de ALV gekozen voor een periode van 5 jaren en bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 personen. In functie worden benoemd: een voorzitter, ondervoorzitter, eerste secretaris, tweede secretaris, eerste penningmeester, tweede penningmeester en leden. De voorzitter en ondervoorzitter worden elk afzonderlijk gekozen, terwijl de overige bestuursfuncties, waaronder penningmeester, secretaris en leden onderling worden verdeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris. Na het verstrijken van de zittingstermijn van 5 jaren, is het ALV-bestuur verplicht bestuursverkiezingen uit te schrijven. Indien het aantal bestuursleden minder dan 5 is, blijft het Hoofdbestuur bevoegd, het Hoofdbestuur is bevoegd een interim bestuur aan te stellen die bevoegd is te functioneren tot er bestuursverkiezingen worden gehouden. Na ontvangst van dit verzoek, is het ALV-bestuur verplicht om binnen 3 maanden de ALV bijeen te roepen. Totdat deze ALV is belegd, is het Hoofdbestuur bevoegd om interim leden aan te wijzen welke mogen functioneren in de opengevallen functies.

6.3 Het Hoofdbestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter dat nodig acht, doch minimaal eenmaal per maand.

6.4 Het Hoofdbestuur dient structureel op regelmatige basis overleg te plegen met alle organen van de partij, om zodoende te waarborgen en te bevorderen dat de statuten, het HR, alsmede de doelstellingen door alle gelederen van de partij worden nageleefd.

6.5 In de gevallen waar de statuten en/of het HR bepalen dat een besluit genomen wordt door het Hoofdbestuur, tezamen met de RVT, is het Hoofdbestuur belast met het bijeenroepen van een vergadering waarin dergelijk besluit moet worden genomen.

Taken van de bestuursleden

De voorzitter

6.6 De voorzitter van het Hoofdbestuur heeft tot taak:

 1. leiding te geven aan de partij in zijn totaliteit en dient namens het Hoofdbestuur verantwoording af te leggen aan de RVT en de ALV;
 2. de vergaderingen te leiden;
 3. het ten alle tijden vertegenwoordigen van de partij, zij het in formele, dan wel informele sfeer.

6.7 De voorzitter is bevoegd een secretariaat in te stellen die ondersteuning biedt ten aanzien van de logistieke en operationele zaken verband houdende met de uitvoering van zijn taak.

De ondervoorzitter

6.8 De ondervoorzitter neemt waar namens de voorzitter in alle gevallen waarvan laatstgenoemde aangeeft wegens bijzondere omstandigheden geen uitoefening aan zijn/haar taak te kunnen geven.

De secretaris

6.9 De secretaris is primair verantwoordelijk voor het voeren van een deugdelijke administratie van de partij en geeft leiding aan het secretariaat. De secundaire taken toebedeeld aan de secretaris, zijn:

 1. het bijeenroepen, convoceren en het notuleren van vergaderingen en het vastleggen van alle beslissingen die op vergaderingen worden genomen;
 2. het zorgdragen voor de algehele coördinatie en het houden van toezicht op de doelmatigheid van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden van het secretariaat, alsmede het verlenen van ondersteuning van secretariële aard aan het Hoofdbestuur en de leden;
 3. het afwikkelen van alle ingekomen en uitgaande geschriften conform de statuten en het HR.

6.10 De secretaris wordt bijgestaan door een tweede secretaris ter bevordering van de efficiëntie van de taakuitoefening van de algehele secretariële werkzaamheden.

De penningmeester

6.11 Het algeheel financieel beheer en het voeren van een deugdelijke financiële administratie in de ruimste zin des woord, valt onder het primair takenpakket van de penningmeester.

6.12 De penningmeester is verantwoordelijk voor het voorbereiden en vaststellen van het jaarverslag over het financieel beleid van het afgelopen boekjaar, alsmede de financiële stand van zaken, hetgeen door het Hoofdbestuur aan de ALV dient te worden gepresenteerd. De penningmeester dient er zorg voor te dragen dat het jaarverslag door het Hoofdbestuur wordt gepresenteerd, middels onder meer overlegging van een balans en een staat van baten en lasten. Deze documenten worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de redenen melding gemaakt.

6.13 De penningmeester is alleen tekeningsbevoegd voor bedragen ten belopen van een door het Hoofdbestuur vast te stellen bedrag. Ten aanzien van de bedragen die aangegeven som te overschrijden, is slechts het dagelijks bestuur tekeningsbevoegd.

6.14 De tweede penningmeester dient de eerste penningmeester te ondersteunen in de ruimste zin des woord en is tevens de vervanger van de penningmeester ingeval van ontsteltenis.

De overige bestuursleden

6.15 Het Hoofdbestuur stelt de taken van de overige bestuursleden vast. De leden zijn gehouden minimaal om de 4 maanden schriftelijke rapportage uit te brengen aan het Hoofdbestuur over de uitvoering van hun werkzaamheden.

Schorsing

6.16 Zowel de ALV, als de RVT zijn elk afzonderlijk bevoegd bestuursleden te schorsen. Een schorsingsgrond is aanwezig, indien hij/zij in strijd handelt met de statuten, het HR, de Integriteitscode, de wet of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt, ten gevolge waarvan de partij wordt benadeeld. De schorsing heeft tot gevolg dat het bestuurslid haar functies niet kan uitoefenen en evenmin deel mag nemen aan vergaderingen. Indien de schorsing wordt opgeheven, wordt het bestuurslid terstond in haar functie hersteld. Indien na 6 maanden geen nadere maatregelen worden getroffen, is de schorsing van rechtswege opgeheven.

Beëindiging van het bestuurslidmaatschap

6.17 Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

6.18 Ingeval van opzegging dient het bestuurslid een opzegtermijn van 2 maanden in acht te nemen. Het bestuurslid is gehouden de opzegging schriftelijk per aangetekend schrijven kenbaar te maken aan het Hoofdbestuur, met vermelding van de reden van opzegging.

6.19 De ALV is bevoegd een bestuurslid te ontslaan en is er sprake van een ontslaggrond, wanneer een bestuurslid zich schuldig maakt aan handelingen en gedragingen zoals omschreven in artikel 7.8 van de statuten.

6.20 Met betrekking tot het ontslag, zijn de bepalingen van hoofdstuk 2 HR, aangaande de in acht te nemen formaliteiten van overeenkomstige toepassing.