Taken en samenstelling

7.1 De RVT heeft tot taak:

  1. het uitstippelen van het beleid, het jaarprogramma en dient de te varen politieke koers van de partij op kort, middellang en lang termijn vast te stellen, waarna zulks ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV. Indien de ALV de voorstellen van de RVT heeft bekrachtigd, dient het door het Hoofdbestuur te worden uitgevoerd;
  2. het opstellen en voordragen van de kandidatenlijsten voor de positionering binnen Volks vertegenwoordigende lichamen, hetgeen de RVT dient voor te dragen aan de ALV, alsmede het adviseren tot het aangaan van samenwerkingsvormen met andere politieke partijen, waarna de ALV beslist of deze adviezen al dan niet zullen worden opgevolgd. Indien de ALV niet akkoord gaat met de voordracht van de RVT, dient de RVT een ander voorstel te doen aan de ALV. Hierdoor geschiedt de voordracht ten alle tijden op advies van de RVT. Tevens adviseert de RVT ook welk lid tot politieke leider van de partij wordt benoemd, doch zal de ALV hem/haar als zodanig aanstellen;
  3. het minimaal eenmaal per kwartaal voeren van controle over de wijze van uitvoering van het beleid door het Hoofdbestuur en de Afdelingen. De RVT doet rapportage aan de ALV van haar bevindingen over de wijze waarop het beleid door de Partijstructuren en het Hoofdbestuur is uitgevoerd.
  4. het beoordelen van het gedrag van de leden van de Volks vertegenwoordigende lichamen;
  5. het vertegenwoordigen van de partij in rechtsgeschillen in behandeling bij de Kantonrechter van Suriname.
  6. het voordragen van leden en het opstellen van kandidatenlijsten voor bestuursverkiezingen van het Hoofdbestuur, de Afdeling en leden die zitting zullen nemen in Volks vertegenwoordigende lichamen.

7.2 De formatie, de taken van de bestuursleden, de wijze van verkiezing en benoeming, zoals dat geldt voor het Hoofdbestuur, is van overeenkomstige toepassing op de RVT.

7.3 In de gevallen waar de statuten en/of het HR bepalen dat een besluit genomen wordt door het Hoofdbestuur, tezamen met de RVT, is het Hoofdbestuur belast met het bijeenroepen van een vergadering waarin dergelijk besluit moet worden genomen.

Schorsing

7.4 De ALV is bevoegd een lid van de RVT te schorsen. Een schorsingsgrond is aanwezig, indien hij/zij in strijd handelt met de statuten, het HR, de Integriteitscode, de wet of hetgeen het maatschappelijk verkeer betaamt, ten gevolge waarvan de partij wordt benadeeld. De schorsing heeft tot gevolg dat het bestuurslid haar functies niet kan uitoefenen en evenmin deel mag nemen aan vergaderingen.

Beƫindiging van het RVT lidmaatschap

7.5 Het lidmaatschap van de RVT eindigt door:

7.6 Met betrekking tot opzegging en ontslag, zijn de bepalingen van hoofdstuk 2 HR aangaande de in acht te nemen formaliteiten van overeenkomstige toepassing.