Verkiezing van bestuursleden voor de RVT en het Hoofdbestuur

9.1 Elk lid van de partij is gerechtigd zich verkiesbaar te stellen om bestuursfuncties in het Hoofdbestuur en de RVT te bekleden, doch dienen zij te voldoen aan de volgende eisen, te weten:

  1. het lid dient minimaal een bachelor diploma te hebben en aan alle voorwaarden van het lidmaatschap te voldoen;
  2. het lid dient een curriculum vitae te overleggen, waaruit moet blijken dat hij/zij capabel moet kunnen worden geacht de verantwoordelijkheid gepaard gaande met de functie naar behoren te kunnen dragen;
  3. het lid dient een bewilligingsformulier te ondertekenen;

9.2 De RVT beslist welke kandidaten voldoen aan de gestelde eisen en worden voorgedragen aan de ALV. De bestuursorganen dienen elk afzonderlijk aan de verkiezingscommissie de kandidaten van het desbetreffend orgaan voor te dragen, met overleggen van de curriculum vitae en CBB uittreksels. De verkiezingscommissie controleert als de documentatie van de voordrachten in orde is en geleid het naar de RVT. Het Hoofdbestuur, de Afdelingen en Onderafdelingen mogen elk afzonderlijk maximaal 7 personen voor te dragen, terwijl de Onderafdelingen en de Kernen maximaal 5 personen mogen voordragen. Indien een der organen meerdere personen dan het maximaal toegestane aantal wenst voor te dragen, dient zij hiertoe 1.5 maand voor de te houden ALV een verzoek te richten aan het Hoofdbestuur, die zal beslissen als het in het belang is van de partij om in dat specifieke geval het maximale aantal bestuursleden te overschrijden. De kandidaten dienen uiterlijk 1 maand voor de ALV waarin de bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden, te worden voorgedragen aan de RVT.

9.3 De RVT beslist vervolgens als de voorgedragen leden aan de eisen voldoen van de statuten, het HR, de Integriteitscode en de wet en derhalve capabel kunnen worden geacht de bestuursfunctie naar behoren te kunnen uitoefenen. Indien de voorgedragen leden naar het oordeel van de RVT niet aan de voorwaarden voldoen, zoals in artikel 9.1 HR bepaald, is zij bevoegd dat lid van de kandidatenlijst te schrappen. Desbetreffend lid wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

9.4 Nadat alle leden door de Organen zijn voorgedragen en zij door de RVT zijn goedgekeurd, stelt de RVT een kandidatenlijst op met vermelding van de voorgestelde functies, waarna de lijst ter goedkeuring aan de ALV worden gepresenteerd.

Verkiezing van bestuursleden voor de Afdelingen en Onderafdelingen

9.5 De bestuurders van de Kernen worden gekozen door de Afdeling binnen wiens district het valt, na advies te hebben ingewonnen van het Hoofdbestuur. Voor het overige zijn de in acht te nemen formaliteiten van de bestuursverkiezingen voor de RVT en het Hoofdbestuur, van overeenkomstige toepassing.

Verkiezing van bestuursleden voor de Kernen

9.6 De bestuurders van de Afdelingen en Onderafdelingen worden gekozen door het Hoofdbestuur, na advies te hebben ingewonnen van de RVT. Voor het overige zijn de in acht te nemen formaliteiten van de bestuursverkiezingen voor de RVT en het Hoofdbestuur, van overeenkomstige toepassing.

Verkiezingscommissies

9.7 Het Hoofdbestuur is, als dan niet op verzoek van de RVT, bevoegd in verband met de verkiezingen voor zowel bestuursfuncties, alsmede Volks vertegenwoordigende lichamen 1 of meerdere verkiezingscommissies in te stellen. De primaire taak van de verkiezingscommissie is het organiseren, coördineren en voorbereiden van de verkiezingen. De verkiezingscommissie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen, te weten een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een tweede secretaris en leden. Het Hoofdbestuur en/of de RVT stellen vast welke taken en bevoegdheden betrekking hebbende op de voorbereiding en organisatie van de bestuursverkiezingen worden gedelegeerd aan de verkiezingscommissie.

9.8 In alle gevallen dat een nieuw bestuur wordt gekozen, zij het van het Hoofdbestuur, RVT en/of de Partijstructuren, dient de overdracht door het voormalig bestuur binnen 3 weken plaats te vinden.