Integriteitscode (Erecode)

Integriteitscode (Erecode)2019-05-31T12:36:01-03:00

ERECODE OF OOK WEL INTEGRITEITSCODE VAN DE POLITIEKE PARTIJ STREI!

De Integriteitscode van de politieke partij STREI! (nader te noemen de partij), is gebaseerd op de in de Grondwet verankerde grondrechten, alsmede de rechten die inherent zijn het mens zijn, teneinde de normen en waarden binnen de partij, alsmede de wijze waarop politiek bedreven wordt, hoog te houden. De erecode is derhalve gestoeld op:

■ Transparantie
De partij, alsmede haar leden zijn transparant in de ruimste zin des woord, waarbij openheid wordt gegeven aan haar beleid, intenties en programma’s.

■ Integer
De leden van de partij verklaren integer te zijn, met dien verstande dat hun verklaringen en hun gedragingen met elkaar overeenstemmen.

■ Onafhankelijkheid
De partij is volledig onafhankelijk, weshalve haar standpunten, alsmede het uitgevoerd niet afhangt van handelingen van derden. Hiermee tracht de partij corruptie te minimaliseren en manipulatie te voorkomen.

■ Verantwoordelijk
De partij is verantwoordelijk, met dien verstaande dat alle functies en posities die door of vanwege het volk aan haar zijn toevertrouwd, naar eer en geweten zal uitoefenen en rekenschap van haar handelingen zal geven aan de gemeenschap.

■ Vooropstelling van het algemeen belang
De partij en alle leden van de partij stellen te allen tijde het algemeen belang voorop en zullen alle handelingen van de partij uiteindelijk tot doel hebben Suriname tot betere ontwikkeling te brengen.

■ Nevenfuncties
Nevenfuncties naast de politieke of bestuurlijke hoofdfunctie zijn een goede manier om voeling te hebben met wat er in de samenleving leeft. In alle gevallen moet deze meerwaarde afgewogen worden tegen het beslag dat de nevenfunctie legt op de beschikbaarheid voor de hoofdfunctie. Ook zijn er grenzen aan het stapelen van nevenfuncties. Nevenfuncties mogen onder geen beding aanleiding geven tot verwarring over algemeen en bijzonder belang. Alle nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties worden bij de relevante politieke leiding gemeld. Bij het vervullen van politieke of bestuurlijke nevenfuncties wordt helderheid geboden over de aard van de hoofdfunctie, taken en verantwoordelijkheden.

■ Onverenigbare zaken
De leden van de partij dienen, alvorens een politieke functie te aanvaarden, bij de relevante politieke leiding te melden of er zaken in het verleden zijn voorgevallen die ons politiek functioneren kan bemoeilijken. Dit kan reden zijn om een functie niet te aanvaarden. Ook wanneer zich gedurende de zittingsperiode als vertegenwoordiger van de partij nieuwe ontwikkelingen voordoen die het politiek functioneren mogelijk bemoeilijken vermelden we dat.

■ Anti corruptie
Alle leden van de partij verklaren zich op geen enkele wijze schuldig te zullen maken aan corruptie, dan wel corruptieve handelingen.

■ Sociale controle
De leden hebben de morele verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op elkaars gedrag. De relevante politieke leiding van de partij heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het bewaken en het bevorderen van integer gedrag.