Integriteitscode & Erecode

De Integriteitscode oftewel de Erecode van de politieke partij STREI! (nader te noemen “de Partij”), is gebaseerd op de in de Grondwet verankerde grondrechten, alsmede de rechten die inherent zijn het mens zijn, teneinde de normen en waarden binnen de Partij, alsmede de wijze waarop politiek bedreven wordt, hoog te houden. De erecode is derhalve gestoeld op de hieronder aangegeven principes.

Transparantie

De Partij, alsmede haar leden, zijn transparant in de ruimste zin des woord, waarbij openheid wordt gegeven aan haar beleid, intenties en programma’s.

Integriteit

De leden van de Partij verklaren integer te zijn, met dien verstande dat hun verklaringen en hun gedragingen met elkaar overeenstemmen.

Anti Corruptie

Alle leden van de Partij verklaren zich op geen enkele wijze schuldig te zullen maken aan corruptie, dan wel corruptieve handelingen.

Onverenigbaarheid van Zaken

De leden van de Partij dienen, alvorens een politieke functie te aanvaarden, bij de relevante politieke leiding te melden of er zaken in het verleden zijn voorgevallen die ons politiek functioneren kan bemoeilijken. Dit kan reden zijn om een functie niet te aanvaarden. Ook wanneer zich gedurende de zittingsperiode als vertegenwoordiger van de Partij nieuwe ontwikkelingen voordoen die het politiek functioneren mogelijk bemoeilijken vermelden we dat.

Algemeen Belang

De Partij en daarmee ook haar leden, dus ook u, stellen te alle tijde het algemeen belang van de Republiek Suriname en ons Surinaams volk voorop. Op deze wijze zullen alle handelingen van de partij uiteindelijk tot doel hebben Suriname tot betere ontwikkeling te brengen.

Verantwoordelijkheid

De Partij en daarmee ook haar leden, dus ook u, zijn verantwoordelijkheid verschuldigd. Met dien verstaande dat alle functies en posities die door of vanwege het volk aan ons zijn toevertrouwd, naar eer en geweten uitgeoefend zullen worden met rekenschap aan het volk.

Nevenfuncties

Nevenfuncties naast de politieke of bestuurlijke hoofdfunctie zijn een goede manier om voeling te hebben met wat er in de samenleving leeft. In alle gevallen moet deze meerwaarde afgewogen worden tegen het beslag dat de nevenfunctie legt op de beschikbaarheid voor de hoofdfunctie. Ook zijn er grenzen aan het stapelen van nevenfuncties. Nevenfuncties mogen onder geen beding aanleiding geven tot verwarring over algemeen en bijzonder belang. Alle nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties worden bij de relevante politieke leiding gemeld. Bij het vervullen van politieke of bestuurlijke nevenfuncties wordt helderheid geboden over de aard van de hoofdfunctie, taken en verantwoordelijkheden.

Onafhankelijkheid

De Partij is volledig onafhankelijk, weshalve haar standpunten, alsmede het uitgevoerd niet afhangt van handelingen van derden. Hiermee tracht de Partij corruptie te minimaliseren en manipulatie te voorkomen.

Sociale Controle

De leden hebben de morele verantwoordelijkheid elkaar aan te spreken op elkaars gedrag. Daarboven heeft de leiding van de Partij een bijzondere verantwoordelijkheid in het bewaken en het bevorderen van integer gedrag.