Definities

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

 1. politieke Partij ”STREI!”: de partij;
 2. de algemene ledenvergadering: het hoogste gezagsorgaan van de partij;
 3. het Hoofdbestuur: het orgaan belast met de algehele leiding en uitvoering van het door de RVT uitgestippeld beleid;
 4. de Raad van Toezicht: het orgaan belast met het uitstippelen van het beleid en het houden van toezicht over de uitvoering hiervan door de organen van de partij;

Afkortingen en bijzondere terminologie

1.2 De afkortingen en bijzondere terminologie zijn:

 1. Algemene Ledenvergadering is afgekort als ALV;
 2. Raad van Toezicht is afgekort als RVT;
 3. Huishoudelijk Reglement is afgekort als HR;
 4. Commissie van Volks Vertegenwoordigende Lichamen (CVVL)
 5. ALV-bestuur: Het bestuur dat wordt aangesteld door de ALV en slechts belast is met het organiseren en voorbereiden van de ALV;
 6. Partijstructuren: in de gevallen dat verwezen wordt naar de organen, zijnde de Afdelingen, Onderafdelingen en Kernen tezamen, wordt zulks aangeduid met de Partijstructuren.
 7. Ledenvergadering: De vergadering belegd door de Partijstructuren waarvoor alle leden zijn opgeroepen;
 8. Integriteitscode: Een verklaring die door alle leden dient te worden getekend, waarin de kernwaarden en normen van de partij zijn neergelegd en bevestigen zij hiermee zulks ook na te leven.