Het besluitvormingsproces

11.1 De besluiten van alle organen van de partij worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij het de wijziging van de statuten betreft en dient zulks bij gekwalificeerde meerderheid plaats te vinden.

11.2 Over personen vindt de stemming schriftelijk plaats, terwijl over zaken mondeling kan worden gestemd. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in voorgaand lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige leden zulks verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.