Naam

2.1 De partij draagt de naam: Politieke Partij ”STREI!” (hierna te noemen de partij) en heeft haar zetel te Paramaribo.

2.2 Het is leden en organen van de partij niet toegestaan de naam van de partij te hanteren voor de oprichting van andere rechtspersonen, tenzij het Hoofdbestuur daartoe de uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven.

Visie en Missie

2.3 De partij heeft als visie:
‘’STREI! is een politieke beweging die een inclusieve samenleving met een sociaal fundament voorstaat waarin gelijkwaardigheid van alle burgers wordt nagestreefd binnen een positief politiek-economisch raamwerk en ons leefmilieu in balans is met het natuurlijk milieu.’’

De partij heeft als missie:
‘’STREI! wil werken naar een goede kwaliteit van leven voor elke Surinaamse burger en kan dat bereiken door eerlijke, transparante en meetbare politiekvoering waarin mensen verantwoording afleggen aan elkaar en aan de samenleving.’’

Doel

2.4 De partij stelt zich ten doel om:

  1. De belangen te behartigen van alle bewoners van Suriname, te weten: alle etnische groeperingen van de bevolking, op elk politiek en maatschappelijk niveau.
  2. De partij zal voor eenieder de zelfstandige vrijheid dienen doch ook zorgen voor terugdringing van onevenredige inkomensongelijkheid en waarborgen scheppen voor een goede toekomst en leefbaar milieu.
  3. De partij zal alle vormen van discriminatie terugdringen en alle vormen van maatschappelijke onrechtvaardigheid bestrijden.
  4. De partij zal bij de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen voorrang geven aan een duurzame ontwikkeling van de economie, met vermijding van roofbouw van het milieu.
  5. De partij zal voorrang geven aan het welzijn van de mens in plaats van onderworpenheid aan de markteconomie.
  6. De partij zal alle inspanningen leveren ter realisatie van onderwijsmogelijkheden voor eenieder.

2.5 De partij zal haar doel bereiken door het voeren van een actieve politieke benadering van alle maatschappelijke vraagstukken en het aandragen van verantwoorde oplossingsmodellen die het algemeen belang dienen.

2.6 De partij wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het bijzonder als een politieke vereniging zonder winstoogmerk op grond van de wet op de jaarrekening betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk aangenomen in 2017.