Categorieën leden

3.1 Het lidmaatschap van de partij kan worden verkregen door een ieder, ongeacht als zij al dan niet de Surinaamse nationaliteit bezitten. De soorten categorieën leden zijn:

 1. gewone leden.
  Gewone leden zijn degenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 2. junior leden.
  Junior leden zijn degenen die zich bevinden in de leeftijdscategorie van 16-18 jaar en verkrijgen zij na hun 18de jaar van rechtswege het gewoon lidmaatschap;
 3. ereleden.
  Ereleden zijn degenen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de groei en ontwikkeling van de partij ter realisatie van haar doelen. Op voordracht van het Hoofdbestuur, beslist de ALV tot benoeming van ereleden.
 4. Sympathisanten: Leden met een andere nationaliteit dan de Surinaamse.

Vereisten van het lidmaatschap

3.2 Teneinde het lidmaatschap van de partij te verkrijgen dienen personen aan de navolgende vereisten te voldoen, te weten:

 1. leden mogen alleen verbonden zijn aan onderhavige politieke partij en is het hen niet toegestaan zitting te nemen in een andere politieke partij, dan wel groepering of vertegenwoordigend orgaan daarvan;
 2. behoudens de gevallen waarin de partij besluit een samenwerking aan te gaan met een andere politieke partij(en), kunnen leden alleen geplaatst zijn op de kandidatenlijst van de partij;
 3. alle leden moeten zich kunnen verenigen met de normen, waarden, doelen en de integriteitscode van de partij.

Besluitvorming toetreding leden

3.3 Het bestuur van de Partijstructuren binnen welk gebied de aanvrager van het lidmaatschap woonachtig is, beslist over de toelating van leden, waarbij het lidmaatschap verkregen wordt middels inschrijving en na ontvangst van de verschuldigde contributie.

3.4 Indien het bestuur van een orgaan het verzoek tot het lidmaatschap heeft geweigerd, kan desbetreffende persoon tegen dit besluit in beroep gaan bij de commissie van beroep.

3.5 Elk lid is een maandelijkse contributie aan de partij verschuldigd. De hoogte van de contributie is neergelegd in het HR en kan gewijzigd worden door een gezamenlijk besluit van het Hoofdbestuur en de RVT.

3.6 Leden hebben het recht zich beschikbaar en verkiesbaar te stellen voor alle functies in de partij. Zij zijn daarin benoembaar mits de contributie is voldaan. Het bekleden van dubbele functies binnen de partij kunnen slechts in beperkte mate mogelijk zijn. Zij behoeven echter in alle gevallen de goedkeuring van het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap

3.7 Het lidmaatschap eindigt door

 1. overlijden van het lid;
 2. schriftelijke opzegging door het lid, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand;
 3. royement.

De ALV kan tot royement overgaan, wanneer: