Artikel 3: Lidmaatschap

Categorieën leden

3.1 Het lidmaatschap van de partij kan worden verkregen door een ieder, ongeacht als zij al dan niet de Surinaamse nationaliteit bezitten. De soorten categorieën leden zijn:

 1. gewone leden.
  Gewone leden zijn degenen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt;
 2. junior leden.
  Junior leden zijn degenen die zich bevinden in de leeftijdscategorie van 16-18 jaar en verkrijgen zij na hun 18de jaar van rechtswege het gewoon lidmaatschap;
 3. ereleden.
  Ereleden zijn degenen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de groei en ontwikkeling van de partij ter realisatie van haar doelen. Op voordracht van het Hoofdbestuur, beslist de ALV tot benoeming van ereleden.
 4. Sympathisanten: Leden met een andere nationaliteit dan de Surinaamse.

Vereisten van het lidmaatschap

3.2 Teneinde het lidmaatschap van de partij te verkrijgen dienen personen aan de navolgende vereisten te voldoen, te weten:

 1. leden mogen alleen verbonden zijn aan onderhavige politieke partij en is het hen niet toegestaan zitting te nemen in een andere politieke partij, dan wel groepering of vertegenwoordigend orgaan daarvan;
 2. behoudens de gevallen waarin de partij besluit een samenwerking aan te gaan met een andere politieke partij(en), kunnen leden alleen geplaatst zijn op de kandidatenlijst van de partij;
 3. alle leden moeten zich kunnen verenigen met de normen, waarden, doelen en de integriteitscode van de partij.

Besluitvorming toetreding leden

3.3 Het bestuur van de Partijstructuren binnen welk gebied de aanvrager van het lidmaatschap woonachtig is, beslist over de toelating van leden, waarbij het lidmaatschap verkregen wordt middels inschrijving en na ontvangst van de verschuldigde contributie.

3.4 Indien het bestuur van een orgaan het verzoek tot het lidmaatschap heeft geweigerd, kan desbetreffende persoon tegen dit besluit in beroep gaan bij de commissie van beroep.

3.5 Elk lid is een maandelijkse contributie aan de partij verschuldigd. De hoogte van de contributie is neergelegd in het HR en kan gewijzigd worden door een gezamenlijk besluit van het Hoofdbestuur en de RVT.

3.6 Leden hebben het recht zich beschikbaar en verkiesbaar te stellen voor alle functies in de partij. Zij zijn daarin benoembaar mits de contributie is voldaan. Het bekleden van dubbele functies binnen de partij kunnen slechts in beperkte mate mogelijk zijn. Zij behoeven echter in alle gevallen de goedkeuring van het bestuur.

Beëindiging lidmaatschap

3.7 Het lidmaatschap eindigt door

 1. overlijden van het lid;
 2. schriftelijke opzegging door het lid, met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand;
 3. royement.

De ALV kan tot royement overgaan, wanneer:

 • een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap te voldoen, zoals omschreven in onderhavig hoofdstuk en/of feitelijke gedragingen tentoon stelt die niet in overeenstemming zijn met de partijpolitieke uitgangspunten;
 • een lid in strijd handelt met de wet, de statuten, het Huishoudelijk Reglement (nader te noemen HR) en/of de integriteitscode, waardoor redelijkerwijs niet van de partij kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, waaronder begrepen, doch niet gelimiteerd tot die gevallen waarbij de leden de partij schade berokken of benadelen of hiertoe dreigen over te gaan.
 • een lid een zelfstandige vertegenwoordiging in De Nationale Assemblee heeft en/of is overgelopen naar een andere politieke partij;
 • een lid verzuimt om gedurende 12 maanden aan de contributieplicht te voldoen, levert dat eveneens een grond op tot royement, doch dient het bestuur alvorens hiertoe over te gaan, het lid 1 maand voorafgaand aan de royering aan te manen de contributie alsnog te voldoen. Indien het lid na in gebreke te zijn gesteld, persisteert in het verzuim is de ALV bevoegd hem/haar te royeren.
Scroll to Top

Stuur een Bericht

Meld je aan voor de STREI! Nieuwsbrief

Van tijd tot tijd verstuurt STREI! diverse nieuwswaardigheden zoals nieuws, persberichten, bekendmakingen en andere updates per e-mail. Wil je op de hoogte blijven? Vul dan je gegevens hieronder in het aanmeldingsformulier.