Inkomsten

4.1 De inkomsten van de partij bestaan uit:

  1. de ledencontributie;
    De leden zijn verplicht om maandelijks door het bestuur vast te stellen contributie te voldoen. De leden die namens de partij politieke functies bekleden en derhalve gepositioneerd zijn binnen de Volksvertegenwoordigende lichamen, zijn hiernaast verplicht om een hogere door het bestuur vast te stellen contributie te voldoen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van de contributie te verlenen.
  2. Bijdragen van leden, bestuurders en de RVT;
  3. Vrijwillige bijdragen;
  4. Donaties, schenkingen, legaten en nalatenschappen;
  5. Andere legale inkomsten

4.2 De penningmeester is belast met het voeren van het beheer van het vermogen van de partij en daarnaast het erop na houden van een deugdelijke financiƫle administratie. De kascontrole commissie zal de controle uitoefenen op de jaarverslagen, waarna zulks wordt gepresenteerd aan de ALV. Het Hoofdbestuur is verplicht de jaarverslagen jaarlijks in de kranten en via de website te publiceren.

4.3 De partij beoogd geen winstbejag. De positieve resultaten in een boekjaar worden gereserveerd voor toekomstige projecten ten behoeve van de Surinaamse samenleving.