Taken en samenstelling

6.1 De ALV is het hoogste gezagsorgaan binnen de partij en is zij bevoegd beslissingen te nemen betreffende de algehele realisatie van de visie, missie en doelstellingen van de partij en het ontwikkelen en het naleven van het politiekprogramma.

6.2 De ALV wordt gevormd door het Hoofdbestuur, de RVT, de dagelijkse besturen van de Partijstructuren tezamen met eventuele afgevaardigden, leden van de partij die lid zijn van Volk vertegenwoordigende lichamen, de leden van de Staatsraad en de Raad van Ministers. Tot toehoorder van de ALV wordt toegelaten elk lid van de partij. Ieder lid heeft tijdens de ALV één stem, met uitzonderingen van de leden die toehoorders zijn., die in hun hoedanigheid als toehoorder geen stemrecht kunnen uitoefenen op de ALV.

ALV-bestuur

6.3 De taak van het Hoofdbestuur is het organiseren, leiden en bijeen roepen van de ALV.

6.4 Het Hoofdbestuur stelt de datum, plaats, het tijdstip en de agenda van de ALV vast, overeenkomstig het bepaalde in het HR. De ALV wordt gehouden zo dikwijls het Hoofdbestuur dit wenselijk oordeelt, doch minimaal een keer per drie jaar en uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar. Het Hoofdbestuur en de RVT zijn tevens bevoegd het ALV-bestuur te verzoeken een ALV te beleggen. De wijze waarop de convocatie plaatsvindt en alle overige in acht te nemen formaliteiten verband houdende met een uit te schrijven ALV worden nader bij het HR vastgesteld.

6.5 De leiding van de ALV berust bij de voorzitter van het Hoofdbestuur of, bij zijn/haar afwezigheid, bij de ondervoorzitter. Is deze niet aanwezig dan wijst het Hoofdbestuur een dagvoorzitter aan. Deze dagvoorzitter hoeft geen deel uit te maken van het bestuur, maar kan elk lid van de partij zijn.

6.6 Het Hoofdbestuur is verplicht een bijzondere ALV bijeen te roepen, indien tenminste tien procent van de leden daartoe een schriftelijk verzoek indient. De in acht te nemen formaliteiten hieromtrent zijn nader bij HR bepaald.

6.7 Door het Hoofdbestuur wordt aan de ALV wordt het jaarverslag ter goedkeuring aangeboden en de rekening en verantwoording afgelegd van het gevoerde financiële beleid, met het verslag van de kascontrolecommissie, eventueel begeleid door een accountantsverklaring, alsmede de begroting voor het volgende boekjaar. De ALV is bevoegd het bestuur op te dragen een accountantsverklaring te doen verkrijgen ten aanzien van een jaarrekening.

6.8 Geschorste leden hebben geen toegang tot de ALV of bijzondere ledenvergaderingen.