Taken en samenstelling

8.1 De RVT houdt toezicht op alle organen binnen de partij en controleren dat de taken van de organen naar behoren worden uitgeoefend. Daarnaast is de RVT belast met het uit stippelen van het te voeren beleid van de partij en de te varen politieke koers, hetgeen ter goedkeuring aan de ALV dient te worden voorgelegd.

8.2 De RVT bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 leden, die worden benoemd door de ALV op voordracht van het Hoofdbestuur. In functie worden benoemd: een voorzitter, een ondervoorzitter, een eerste secretaris, een tweede secretaris, en een penningmeester. De voorzitter en ondervoorzitter worden elk afzonderlijk gekozen, terwijl de overige bestuursfuncties onderling worden verdeeld. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, onder voorzitter en eerste secretaris. Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 5 jaren, waarna de RVT het ALV-bestuur dient te verzoeken een ALV uit te schrijven met bestuursverkiezingen als agendapunt. Na ontvangst van het verzoek en het verstrijken van de zittingstermijn, is het ALV-bestuur verplicht bestuursverkiezingen binnen 3 maanden uit te schrijven. Indien het aantal bestuursleden minder dan 5 is, blijft de RVT, bevoegd doch dient zij het ALV-bestuur eveneens te verzoeken een ALV te beleggen voor het houden van bestuursverkiezingen. Na ontvangst van dit verzoek, is het RVT-bestuur verplicht om binnen 3 maanden de ALV bijeen te roepen. Totdat deze ALV is belegd, is de RVT bevoegd om interim leden aan te wijzen welke mogen functioneren in de opengevallen functies.

8.3 In de RVT kunnen slechts zitting nemen personen die minimaal een Masters diploma bezitten en/of als deskundig kunnen worden gekwalificeerd op een of verschillende vakgebieden met relevante werkervaring van minimaal 10 jaar.

8.4 De RVT kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en alle organen en commissies binnen de partij.

8.5 De RVT brengt tijdens de jaarlijks te houden ALV over haar werkzaamheden, uitgebrachte adviezen en overige activiteiten, verslag uit aan de ALV.

8.6 De bepalingen van de artikelen 7.4, 7.5, 7.8 en 7.9 statuten zijn van overeenkomstige toepassing op de RVT.