De Onderafdeling

9.1 De Onderafdelingen worden gevormd door de leden die woonachtig zijn in de ressorten die bij wet zijn vastgesteld, waarbij de grenzen als zodanig reeds zijn gedemarqueerd. Leden die in deze ressorten woonachtig zijn, behoren dan van rechtswege tot desbetreffende Onderafdeling. Het bestuur van de Onderafdeling wordt gekozen door het Hoofdbestuur en wordt in functie benoemd: een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, tweede secretaris, eerste penningmeester, tweede penningmeester en leden.
Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 5 jaren.

9.2 De primaire taak van de Onderafdeling bevindt zich in het uitvoeren van het beleid zoals aangegeven door het Hoofdbestuur, de RVT en de Afdeling, alsmede richting te geven aan de politieke veldwerkzaamheden binnen het ressort. Daarnaast dienen de Onderafdelingen leiding te geven aan de Kernen. De secundaire taken van de Onderafdelingen zijn eveneens nader bij HR bepaald.

De Afdeling

9.3 De Afdelingen worden vastgesteld per begrenzing van elk district en telt elk district derhalve 1 afdeling. De ledenvergadering van de Afdeling bestaat uit het bestuur van de afdeling zelf en de dagelijkse besturen van alle Onderafdelingen, behalve wanneer er sprake is van een omstandigheid zoals vermeld in artikel 8.3 van het HR. Het bestuur van de Afdeling wordt gekozen door het Hoofdbestuur en de RVT en worden in functie benoemd: een voorzitter, vicevoorzitter, eerste secretaris, tweede secretaris, eerste penningmeester, tweede penningmeester en leden. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, onder voorzitter, penningmeester en secretaris. Het bestuur wordt gekozen voor een periode van 5 jaren.

9.4 De primaire taak van de Afdeling is om leiding en sturing te geven aan de Onderafdelingen. Voorts dient de Afdeling de visie, de doelstellingen en het partijprogramma over te brengen en de te communiceren in het district. De secundaire taken van de Afdeling zijn nader bij HR bepaald.

De Kernen

9.5 Het Hoofdbestuur is bevoegd om Kernen in het leven te roepen binnen de wettelijk vastgestelde ressorten, waarna zij zelf de grenzen van de Kernen vaststelt. Het bestuur van de Kernen wordt gekozen door het Hoofdbestuur en bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. In functie worden gekozen en benoemd, een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden.

9.6 Het Hoofdbestuur gaat over tot de oprichting van een Kern, indien zij van mening is dat de omvang van het aantal leden binnen de Onderafdeling te groot is voor het bestuur om leiding aan te geven.